Δικαιούχοι Υποψήφιοι Νέοι Αγρότες

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

 1. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου. Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής:
 3. Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις.
 4. Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
 5. Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται.
 6. Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.
 7. Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων. Ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να τύχει των ενισχύσεων του Μέτρου, εκπληρωνεται εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύτης ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες.
 • Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού.
 • Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχήςμε πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί στους Νέους Αγρότες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ως σύνολο κυμαίνεται από 10.000 ευρώ το ελάχιστο μέχρι 20.000 ευρώ το μέγιστο με βάση τα τρία παρακάτω κριτήρια:

 1. Την περιοχή μόνιμης κατοικίας:
 2. Τον προσανατολισμό παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:
 3. Το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:
 • Ορεινή – 7.500 ευρώ,
 • Μειονεκτική – 5.000 ευρώ,
 • Λοιπές περιοχές – 2.500 ευρώ.
 • Κτηνοτροφική – 7.500 ευρώ,
 • Φυτική - 7.500 ευρώ,
 • Μικτή–Μελισσοκομία - 5.000 ευρώ.
 • πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς - 5.000 ευρώ,
 • 80-120% του εισοδήματος αναφοράς – 2.500 ευρώ.

 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 18.3.2014 έως 16.5.2014 

 

Κριτήρια – Αυτοαξιολόγησης «Νέοι Αγρότες 2014»

1. Έχετε Ηλικία κάτω από 18 ετών ή πάνω από 40 ετών.     Αν ναι τότε δεν είστε επιλέξιμος/η
2. Είστε μόνιμος κάτοικος Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων.     Αν ναι τότε δεν είστε επιλέξιμος/η
3.  Διαθέτετε Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ γεωτεχνικής κατεύθυνσης;     Αυξάνει τη βαθμολογία
4. Διαθέτετε Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΙΕΚ (Δημοσίου), ΤΕΛ φυτικής/ζωϊκής κατεύθυνσης;  Αυξάνει τη βαθμολογία

5. Υποβάλλετε αίτηση ΟΣΔΕ κατά το έτος 2013;   Αν «όχι» πρέπει να υποβάλλετε το 2014
6. Είναι ο/η σύζυγος κατά κύρια απασχόληση αγρότης ή είναι ο/η σύζυγος αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης;  Αν «ναι» τότε πρέπει να εξεταστούν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ που υπέβαλλε
7. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα σχετικά μητρώα;   Αν «οχι» τότε δεν είστε επιλέξιμος/η
8. Υποβάλλετε αίτηση ΟΣΔΕ κατά το έτος 2012 ή παλαιότερα;  Αν «ναι» τότε πρέπει να εξεταστούν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ

9. Είστε Μόνιμος ή με σύμβαση υπάλληλος του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ή στρατιωτικός ή Ιδιωτικός υπάλληλος ή Ελεύθερος επαγγελματίας ή Ιδιοκτήτης επιχειρήσεων;   Αν «ναι» τότε δεν είστε επιλέξιμος/η

10. Είστε εποχιακός υπάλληλος;     Αν «ναι» τότε εξαρτάται

11. Είστε υπάλληλος ορισμένου χρόνου;     Αν «ναι» τότε εξαρτάται

12. Είστε συνταξιούχος ή λαμβάνετε επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%;      Αν «ναι» τότε δεν είστε επιλέξιμος/η

13. Είστε σπουδάστρια/σπουδαστής ή φοιτήτρια/φοιτητής για χρονικό διάστημα μικρότερο των προβλεπόμενων ετών σπουδών της σχολής σας;  Αν «ναι» τότε δεν είστε επιλέξιμος/η
14. Εκτίετε ποινή φυλάκισης ή εκτίσατε την προηγούμενη 3ετία ή εκκρεμεί εις βάρος σας δίωξη για Καλλιέργεια, κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών ή Ζωοκλοπή ή Καταστροφή του περιβάλλοντος ή Απάτη σε βάρος του Δημοσίου;  Αν «ναι» τότε δεν είστε επιλέξιμος/η

15. Έχετε τύχει απόφασης ένταξης ή/και λάβει ενισχύσεις πρώτης εγκατάστασης και επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο παρελθόν;    Αν «ναι» τότε δεν είστε επιλέξιμος/η

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.