Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (με ποσοστά από 30% έως 55%) για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας (δαπάνες πληροφορικής, δαπάνες που αφορούν τα τελευταία στάδια παραγωγής, την προώθηση προϊόντων, τη συμμετοχή σε εκθέσεις, πιστοποιήσεις κ.α.) των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις 


Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με έναρξη πριν από την 1/8/2012 οι οποίες έχουν ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων σε μία εκ των επιλέξιμων δραστηριοτήτων του προγράμματος. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ των επιχειρήσεων εμφανίζονται στο Παράρτημα ΙV. Επιπλέον, πρέπει να έχουν τη μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, IKE, ατομικής, συνεταιρισμών κερδοσκοπικού χαρακτήρα, να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, να μην είναι προβληματικές, να έχουν τις νόμιμες άδειες λειτουργίας και να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑ. Οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι.

 

Ο Προϋπολογισμός 


Κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ (για ορισμένους ΚΑΔ το ανώτατο όριο είναι τα 100.000 ευρώ) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών των  τελευταίων 3 διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης. Ισχύει ο περιορισμός του κανονισμού De Minimis.

Ποσοστά χρηματοδότησης 


Α. Μεμονωμένες Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης, κατασκευών ή υπηρεσιών: 45%

Μεμονωμένες Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς του εμπορίου: 35% 
Μεμονωμένες Μεγάλες επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης, κατασκευών ή υπηρεσιών: 30%

 Β. Πολύ Μικρές, Μικρές, ή Μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς μεταποίησης, κατασκευών ή υπηρεσιών, σε συνεργασία με δύο επιχειρήσεις της περίπτωσης Α : 55%. 

Γ. Στην περίπτωση συνεργασιών μεγάλων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, κατασκευών ή υπηρεσιών με δύο επιχειρήσεις της περίπτωσης Α: 45% για τις Μεγάλες και 55% για τις ΜΜΕ. 

Δ. Συνεργασία τουλάχιστον 3 επιχειρήσεων της περίπτωσης Α: 55%. 


Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μία πρόταση, είτε μεμονωμένα, είτε ως εταίρος σε ομαδικό σχήμα.

Οι επιλέξιμες ενέργειες – δαπάνες – μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου (Ανάλυση δαπανών Παράρτημα IΙ):

  • Μηχανολογικός εξοπλισμός: δαπάνες οι οποίες αφορούν μόνο τα τελικά στάδια της παραγωγής (έως 50%). 
  • Δαπάνες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (έως 30%).
  • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας (έως 70%). 
  • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής και προώθησης σε αγορές – στόχους (έως 60%). 
  • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (έως 30% και έως 40.000 ευρώ). 
  • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (έως 50%). 
  • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (έως 20%). 
  • Λοιπές Δαπάνες (π.χ. λειτουργικές, μόνο για ΜΜΕ) (έως 10%)

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.