Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 456 εκ ευρώ, και αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (40% έως 60%), για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου, (Χονδρικό κυρίως) - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το νέο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τις επιχειρήσεις αφού:

  • Δεν απαιτείται τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής κατά την υποβολή της πρότασης.
  • Δεν απαιτείται αύξηση κεφαλαίου δεδομένου ότι ίδια συμμετοχή τεκμηριώνεται στην ολοκλήρωση της πρότασης με την εξόφληση των τιμολογίων. 
  • Δεν δεσμεύεται η επιχείρηση για αύξηση, ή διατήρηση του προσωπικού. 
  • Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων σταματούν στα 3 έτη από την ολοκλήρωση της πιστοποίησης της επένδυσης 
  • Επιχορηγούνται με ποσοστό 25% οι λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης για νέες και υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις 
  • Επιχορηγείται η αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου.

Προυπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται ανά θεματική ενότητα: 

  1. Μεταποίηση: 30.000,00 έως 300.000,00 € 
  2. Τουρισμός: 20.000,00 έως 300.000,00€ 
  3. Εμπόριο –Υπηρεσίες: 20.000,00 έως 100.000,00 € 

Είναι δυνατή η υποβολή επενδυτικής πρότασης με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της Θεματικής Ενότητας, αλλά οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αποτελούν όμως αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου  ενώ το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή. 

Ποσοστά χρηματοδότησης

Α. 50% για τις μικρές επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 10 εκ ευρώ και έως 50 ΕΜΕ προσωπικό). 
Β. 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 50 εκ ευρώ, ενεργητικό έως 43 εκ ευρώ και έως 250 ΕΜΕ προσωπικό. 

Γ. Για τις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας τα παραπάνω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 10%. 

Δ. 25% για τις λειτουργικές δαπάνες των μικρών νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων για όλες τις περιφέρειες.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις είναι κυρίως: 
1. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες (ΜΜΕ), που την 31.12.2011 έχουν δύο (2) ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον 12μηνης διάρκειας. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που έχουν ημερομηνία έναρξης από την 31/12/2009 και πριν. 

2. Οι νέες και οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, ήτοι αυτές που έχουν έναρξη από 1/1/2010 και μετά. 

3. Οι παραπάνω επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς: Μεταποίησης, Τουρισμού & Εμπορίου (χονδρικό) – Υπηρεσιών. 

4. Να έχουν όλες τις απαραίτητες άδειες σε ισχύ. 

5. Να είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και να έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή εμπορικής εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.) και να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας. 

6. Να έχουν ΚΑΔ επιλέξιμο σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος.

Έναρξη Υποβολών - Ολοκλήρωση Επένδυσης

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την 25 Φεβρουαρίου 2012 με λήξη την 10 Μαΐου 2013. 

Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

α) Για Μεταποίηση – Τουρισμό 15 μήνες & β) Για Εμπόριο- Υπηρεσίες 12 μήνες. Με δικαίωμα παράτασης ύστερα από αίτημα του δικαιούχου τριών (3) μηνών. 

Κατά την υλοποίηση του έργου υπάρχει η δυνατότητα δύο (2) τροποποιήσεων αρκεί να μην γίνει αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, να τηρούνται τα ποσοστά και οι ελάχιστες και μέγιστες δαπάνες που προβλέπονται από το πρόγραμμα και να μην γίνει μεταφορά κονδυλίων δαπανών μεταξύ των κατηγοριών δαπανών άνω του 25% του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού. 

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων (τήρησης των όρων του προγράμματος, διατήρησης της επιχείρησης, μη πώλησης του επιχορηγούμενου εξοπλισμού) σταματούν 3 έτη μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.