Πρόσκληση Ιδιωτικών Εργών για το Πρόγραμμα Leader Αλιείας Ν.Χίου στα πλαίσια του  Μέτρου 4.1 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών» και της Δράσης 4.1.1 «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών».

 

Α.  Δικαιούχοι Ενισχύσεων – Ποσοστό Ενίσχυσης

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων ανά κατηγορία πράξης και το ποσοστό ενίσχυσης στην κάθε κατηγορία είναι τα κάτωθι:

Κωδικός Πράξης 4.1.1.1 με ποσοστό ενίσχυσης 65% - Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού ή Ιδρυσης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΑΛΙΕΙΣ)

Κατά κύριο επάγγελμα αλιείς, κατά την έννοια του άρθρου 3, σημείο β, του ΚΑΝ. (ΕΚ) 1198/2006 και όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή παρέμβασης. Επίσης συνεταιρισμοί αλιέων, καθώς και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο που απαρτίζεται αποκλειστικά από αλιείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή παρέμβασης.

Κωδικός Πράξης 4.1.1.2 με ποσοστό ενίσχυσης 60% - Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού ή Ιδρυσης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ)

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του Άξονα 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Κωδικός Πράξης 4.1.1.3 με ποσοστό ενίσχυσης 60% - Λοιπές Επενδύσεις Τομέα Αλιείας

Ατομικές Επιχειρήσεις ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου και δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Β. Περιοχή παρέμβασης Τοπικού Προγράμματος

Δημοτικά / Τοπικά Διαμερίσματα Βικίου, Καρδαμύλων, Σιδηρούντος, Λαγκάδας, Συκιάδας, Βροντάδου, Λιθίου, Μεστών, Δαφνώνος, Ψαρών, Οινουσών.

Γ.  Χρόνος και τόπος υποβολής προτάσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι:

Κατηγορία Πράξης 4.1.1.1: Αλιείς - 13  Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3: Τομέας Αλιείας - 13 Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.   

Κατηγορία Πράξης 4.1.1.2:  Μη Αλιείς - 30  Απριλίου  2015  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00.   

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της ΟΤΔ  Αλιείας: Λάδης 1-2ος όροφος, Τ.Κ. 82100, Χίος είτε ιδιοχείρως, είτε  με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της ΟΤΔ Αλιείας Ένωσης εταιρειών Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ και Προμηθευτική Ομηρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».

Δ.  Περιγραφή Ενδεικτικών Δράσεων

Δ1. ΑΛΙΕΙΣ – ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ

 • Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία.
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά, επιχειρήσεις που συνδέονται με την συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας, την επισκευή  ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων καθώς και εμπορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου και του λιανικού εμπορίου.
 • Επιχειρήσεις εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα.
 • Επιχειρήσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού χώρων εστίασης και αναψυχής.
 • Επιχειρήσεις μετατροπής –εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών για την ανάπτυξη μη αλιευτικής δραστηριότητας.
 • Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την  παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, και λοιπές βιοτεχνικές μονάδες εκτός του τομέα αλιείας
 • Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση
 • Εκσυγχρονισμός υφισταμένων επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος πέραν των ήδη προβλεπόμενων από τη σχετική νομοθεσία (χρήση φωτοβολταϊκών, αξιοποίηση βιομάζας και γεωθερμίας και λοιπές σχετικές πράξεις).

 

Δ2. ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

 • Ίδρυση,  Εξοπλισμός  και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης.
 • Εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού σε σκάφη για ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία.
 • Πιστοποίηση ποιότητας, επεξεργασίας  υπολειμμάτων αλιευτικών προϊόντων και εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η ίδρυση- επέκταση  νέων καταλυμάτων  δεν είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στις κατηγορίες πράξεων 4.1.1.1 και 4.1.1.2.

Ε. Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες των κατηγοριών πράξεων 4.1.1.1 και 4.1.1.2

Ε1. Επιλέξιμες δαπάνες

Στις δαπάνες, οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιμες για τη χρηματοδότηση τους στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης των παραπάνω κατηγοριών πράξεων, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

 • Βελτίωση, διαμόρφωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, καθώς και όλες οι σχετικές εργασίες ανακαίνισης κτιρίων, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Στις δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λ.π.  Στις δαπάνες για έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνονται ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λ.π. Στις επιχειρήσεις υποδομών διανυκτέρευσης δεν συμπεριλαμβάνεται  η επέκτασή τους μέχρι τα όρια που καθορίζονται στην αριθμ. 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/τΒ/10-4-2009) Κ.Υ.Α. όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής, στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη μεταφορά και εγκατάστασή του. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που προμηθεύεται ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.  
 • Δαπάνες αγοράς λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού. Στις δαπάνες αγοράς  λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού περιλαμβάνεται οποιοσδήποτε εξοπλισμός ο οποίος  απαιτείται για την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. αγορά σκάφους για καταδυτικό τουρισμό). Σε ειδικές πλήρως τεκμηριωμένες περιπτώσεις δύναται να περιλαμβάνει την κατασκευή ειδικού εξοπλισμού κατόπιν παραγγελίας επιχείρησης (π.χ. παραδοσιακά σκάφη κ.λ.π.). Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κυρίων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα τους για την ομαλή λειτουργία τους σύμφωνα με τους όρους προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής και δεν υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού. 
 • Δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου  ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως φωτοβολταïκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας, κ.λ.π. με σκοπό την ίδια κατανάλωση. 
 • Δαπάνες για τη δημιουργία, αγορά εξοπλισμού και εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων προερχόμενων κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις και υδατοκαλλιέργεια (συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής ή εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί ή αποθηκευτικοί χώροι) καθώς και δαπάνες για την αγορά ειδικού επαγγελματικού εξοπλισμού μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (όπως ανυψωτικών μηχανημάτων),  σε περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
 • Δαπάνες για την βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά έργα).  Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
 • Δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών (οικοδομική άδεια κ.λ.π.), δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λ.π., καθώς και την αμοιβή του μηχανικού επίβλεψης.  Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
 • Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η προβολή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αξιοποίηση του διαδικτύου, η δημιουργία ιστοσελίδων κ.λ.π. και μέχρι του 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
 • Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης – εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους τελικούς αποδέκτες σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών.  Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 3 % του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
 • Όσον αφορά τις δαπάνες για την εκπόνηση μελετών, έκδοσης αδειών, προώθησης κα προβολής όλων των κατηγοριών πράξεων, αυτές είναι επιλέξιμες και χρηματοδοτούνται μόνο όταν υλοποιείται η κατασκευή των αντίστοιχων πράξεων. Μελέτες οι οποίες δεν εφαρμόστηκαν, ανεξαρτήτως αιτίας, δεν χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του παρόντος μέτρου.

Ε2.  Μη επιλέξιμες δαπάνες

Μη επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:

 • Η απόκτηση οικοπέδων, εκτάσεων, κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λ.π.)
 • Δαπάνες σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας
 • Δαπάνες κατασκευής νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων για τη λειτουργία της επιχείρησης
 • Λειτουργικά έξοδα του δικαιούχου της επένδυσης
 • Άλλες δαπάνες που συνδέονται με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, έξοδα αναχρηματοδότησης τόκων, γενικά έξοδα, ασφάλιστρα κ.λ.π.
 • Δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του δικαιούχου εφόσον αυτός έχει με oποιανδήποτε τρόπο έσοδα υπαγόμενα σε ΦΠΑ, σύμφωνα με το καθεστώς που έχει υπαχθεί στη μερίδα ΦΠΑ στην αρμόδια ΔΟΥ, είτε υπόκειται σε καθεστώς κατ΄αποκοπή φόρου ή ποσοστού έκπτωσης.
 • Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του αναδόχου
 • Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης του δικαιούχου στην Ο.Τ.Δ. Αλιείας

ΣΤ.  Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας πράξης 4.1.1.3

ΣΤ1.  Επιλέξιμες δαπάνες

 • Οι δαπάνες για την καθαίρεση υπερκείμενων στην εδαφική έκταση κατασκευών − εγκαταστάσεων, είναι επιλέξιμες εφόσον είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της Πράξης και δεν μπορούν να υπερβούν το 5% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων).
 • Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου (πλην τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων). Στις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, δε συνυπολογίζονται εργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτόν αλλά εξυπηρετούν υποδομές των εγκαταστάσεων (έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, αποστραγγιστικά έργα κλπ).
 • Δαπάνες για τον  εκσυγχρονισμό βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών ή βοηθητικών εγκαταστάσεων.
 • Δαπάνες για τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων καθώς και η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού τους.
 • Δαπάνες μελετών και αμοιβών συμβούλων σύμφωνα με την τροποποίηση  της ΚΥΑ
 • Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχειρήσεις στα απομακρυσμένα νησιά.
 • Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού γραφείων και χώρων προσωπικού (αγορά επίπλων γραφείου και επίπλων χώρων ενδιαίτησης και παραμονής προσωπικού βάρδιας στην μονάδα / εγκατάσταση, φωτοαντιγραφικά, fax, τηλεφωνικά κέντρα, VHF, συστήματα ασφάλειας, ηλεκτρονικής παρακολούθησης, κλπ).
 • Δαπάνες, οι οποίες σχετίζονται με την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός εργαστηρίων, κλπ).
 • Δαπάνες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού και των μέσων μεταφοράς.
 • Δαπάνες Αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού μηχανοργάνωσης των επιχειρήσεων (εξοπλισμός πληροφορικής, προμήθεια λογισμικού και λογισμικού αναβάθμισης, μελέτες και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας συσκευαστηρίων & αποθηκών).
 • Δαπάνες για κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία των απορριμμάτων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
 • Υλικές επενδύσεις και μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφαρμογής συστήματος αυτοέλεγχου, καθώς και μελέτη σήμανσης και πιστοποίησης των προϊόντων.
 • Δαπάνες για έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου). Σε κάθε περίπτωση αυτή δε θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων).
 • Τεχνικά έξοδα που δε ξεπερνούν σε ποσοστό το 10% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι δαπάνες για ασφάλιση του εξοπλισμού και αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών αδειοδότησης του έργου, μελέτες εφαρμογής, έκδοση οικοδομικών αδειών, μελέτες επίβλεψης, εδαφοστατικές μελέτες, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.

ΣΤ2.  Μη Επιλέξιμες δαπάνες

 • Aγορά οικοπέδου
 • Αγορά, κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού που δεν είναι απαραίτητος για παραγωγικούς σκοπούς.
 • Δαπάνες κατασκευής νέων κτιριακών εγκαταστάσεων (ανέγερση)
 • Εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εξοπλισμών και εγκαταστάσεων.
 • Εργασίες πρασίνου (δενδροφύτευση, χλοοτάπητες, κλπ) και έργα διακόσμησης.
 • Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών.
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης.
 • Άλλους φόρους, τέλη ή επιβαρύνσεις. Εξαιρούνται και είναι επιλέξιμα, για τα μεταφορικά μέσα, τέλη ταξινόμησης και δασμοί, ενσωματωμένα ή μη στα τιμολόγια αγοράς τους.
 • Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος, συναλλαγματικές διαφορές).
 • Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών, απαλλοτριώσεων, εκκρεμότητες, κλπ.
 • Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής.
 • Αγορά αναλώσιμων υλικών.
 • Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.
 • Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων κοινωνικής ασφάλισης, εκτός αν αυτό προσληφθεί ειδικά για εργασία αποκλειστικά για την υλοποίηση της Πράξης και θα απολυθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών.
 • Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο το φορέα.
 • Έξοδα σύστασης της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, έξοδα συμβολαιογράφου, έξοδα ταξιδιών.
 • Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας της επιχείρησης.
 • Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν επαλήθευση των δαπανών.
 • Έξοδα ενοικίασης υλικού − εξοπλισμού, εκτός των περιπτώσεων ενοικίασης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τις εργασίες κατασκευής της μονάδας/εγκατάστασης.
 • Έξοδα κατασκευής προσωρινών έργων.
 • Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι επτά (7) θέσεων
 • Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης του δικαιούχου στην Ο.Τ.Δ.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.